กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวลิต้า หมาดทิ้ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ