กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสถิตย์ สมมาตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ