กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวลิต้า หมาดทิ้ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0887908623
อีเมล์ : watthepnimit@gmail.com