วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
           โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา ก้าวทันเทคโนโลยี มีวิถีพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

ปรัชญาของโรงเรียน 
ปญฺญา  โลกสฺมิ ปชฺโชโต (ปัญญาคือแสงสว่างในโลก)

คำขวัญประจำโรงเรียน
          วิชาการเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  นำการกีฬา

สีประจำโรงเรียน
             สีแดง    หมายถึง  ความกล้าหาญ  ความสำเร็จ
          สีขาว    หมายถึง  ความสุข ความสงบ


อัตลักษณ์
          การเรียนดี   รักวิถีไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์
          สิ่งแวดล้อมดี  สะอาดเด่น  เน้นพอเพียง