คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิมพ์พิมล เสนีย์ยุทธ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนพัฒน์ นวลศรี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอาทิตยา ศรีพรม
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรวรินทร์ หนูวัน
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิชชานันท์ เวียนทอง
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฐิติรัตน์ เมืองงาม
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกิตติศักดิ์ โอบอ้อม
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอภิสิทธิ์ ลิ้มเรืองวงศ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชุติมา ดวงหลังสวน
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชมพูนุช บุญเชนทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าห้อง ป.1
ระดับชั้น : ป.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอติภัทร สวัสดิ์วงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าห้อง ป.2
ระดับชั้น : ป.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกุสุมา พัฒนาขา
ตำแหน่ง : หัวหน้าห้อง ป.3
ระดับชั้น : ป.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัทรภร เมืองพรหม
ตำแหน่ง : หัวหน้าห้อง ป.4
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิชชานันท์ เวียนทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าห้อง ป.5
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนพัฒน์ นวลศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าห้อง ป.6
ระดับชั้น : ป.6