พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นผู้นำทางวิชาการ
2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
3. พัฒนาระบบบริหารเชิงคุณภาพ
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
5. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
6.  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา


เป้าหมาย (Goal)
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิสัยทัศน์ สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่มอบหมายตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้นำทางวิชาการ
  2. โรงเรียนปรับปรุงห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
  3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการของสถานศึกษา
  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิสัยทัศน์ สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่มอบหมายตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้นำทางวิชาการ
  5. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   
  6. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
  7. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติงาน
  8. โรงเรียนได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนอย่างเต็มตามศักยภาพ