กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเสาวลักษณ์ รุ่งบุญคง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2