กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุชาดา ไวยารัตน์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0949741262
อีเมล์ : watthepnimit@gmail.com