ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจอน โอบอ้อม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค. 2506 - 16 พ.ค.2508
ชื่อ-นามสกุล : นายจัด อัจกลับ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พ.ค. 2508 - 5 กันยายน 2509
ชื่อ-นามสกุล : นายเริ่ม จารุประกาฬ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 กันยายน 2509 - 12 ตุลาคม 2510
ชื่อ-นามสกุล : นายนิวัฒน์ กลัดวัง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ตุลาคม 2510 - 26 กันยายน 2516
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชัย ช่วยสุข
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 กันยายน 2516 - 8 มกราคม 2522
ชื่อ-นามสกุล : นายสุจิตร คงแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 พฤษภาคม 2522 - 5 มิถุนายน 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ชนะ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 สิงหาคม 2525 - 9 พฤศจิกายน 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส ทองคำ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2537 - 22 มีนาคม 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีทรัพย์ ภู่สุรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 มีนาคม 2549 - 16 ตุลาคม 2560
ชื่อ-นามสกุล : นางวันดี ขวัญทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ตุลาคม 2560 - 16 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐชานันท์ สิงอุดม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน