ปฐมวัย

นางสาวขนิษฐา ดิษฐเดช
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวสุภาพร บุญยก
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
อีเมล์ : watthepnimit@gmail.com