ปฐมวัย

นางสาวขนิษฐา ดิษฐเดช
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสุภาพร บุญยก
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0