กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวภาวิณี พรหมหาญ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจิราภรณ์ แพน้อย
ครูอัตราจ้าง