กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวภาวิณี พรหมหาญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : watthepnimit@gmail.com

นางสาวจิราภรณ์ แพน้อย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0951525011
อีเมล์ : watthepnimit@gmail.com