กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสิทธิชัย คงนวน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5