คณะผู้บริหาร

นางสาวณัฐชานันท์ สิงอุดม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0636185374
อีเมล์ : watthepnimit@gmail.com

นายสิทธิชัย คงนวน
หัวหน้างานวิชาการ
เบอร์โทร : 0649182417
อีเมล์ : watthepnimit@gmail.com

นางสาวขนิษฐา ดิษฐเดช
หัวหน้างานการเงินและงบประมาณ
เบอร์โทร : 0810786444
อีเมล์ : watthepnimit@gmail.com

นางสาวพัชรี เอียดวงศ์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0801382378
อีเมล์ : watthepnimit@gmail.com

นางสาวรัชฎาพร มีแก้ว
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0814595744
อีเมล์ : watthepnimit@gmail.com