กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสถิตย์ สมมาตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ