กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสถิตย์ สมมาตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0641624539
อีเมล์ : watthepnimit@gmail.com