กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพัชรี เอียดวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
อีเมล์ : watthepnimit@gmail.com

นางสาวนุวดี อำพันธุ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : watthepnimit@gmail.com