กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพัชรี เอียดวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนุวดี อำพันธุ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0