ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ความสำคัญของศาสนา ประวัติของศาสนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.61 MB
วีดิโอพุทธประวัติ
https://www.youtube.com/watch?v=1mY2h6Fti7A
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง หลักธรรมของศาสนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
เอกสารประกอบการสอน หน่วยที่ 3 คนดีที่น่าชื่นชม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.55 MB
เอกสารประกอบการสอน หน่วยที่ 4 ศาสนสถานและการประกอบศาสนพิธี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 756.78 KB
เอกสารประกอบการสอน สาระหน้าที่พลเมือง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.77 MB
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และหน้าที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 707 KB