ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานเกษตร เรื่อง การขยายพันธ์ุพืช
คลิปการสอน
https://www.youtube.com/watch?v=nC4utlhpA00
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานเกษตร เรื่อง ดินและปุ๋ย
คลิปการสอน
https://www.youtube.com/watch?v=a4I08GSgr94
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แบบทดสอบ หน่วยที่ 3 งานเกษตร 

https://docs.google.com/forms/d/1vL4lM1TQ6GOzkHSOg14IWsLxFR_YJSQexv7kt39GtKM/edit
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ใบงานกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.47 KB